گوگل مپ

با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

توضیحات

تداوم ارتباط با مشتریان و نمایندگان و توجه بیشتر به خواسته های آن ها همواره یکی از مهمترین اهداف مهرگسترافق بوده است و سعی ما بر این است تا با تشکیل کانال های مختلف ارتباطی، ارتباط و تعامل موثر و همیشگی با مشتریان و نمایندگان خود داشته باشیم و در نهایت بتوانیم رضایت شما عزیزان را جلب نماییم

Back To Top